Kancelaria Adwokacka w Toruniu Jolanta Lipińska-Bołądź,

Janusz Bołądź i Dominika Bołądź.

Adwokat Toruń Jolanta Lipińska-Bołądź  oraz Adwokat Toruń Janusz Bołądź świadczą profesjonalną i kompleksową obsługę prawną firm, jak i klientów indywidualnych od ponad 30 lat. Adwokat Jolanta Lipińska-Bołądź i adwokat Janusz Bołądź ukończyli aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką. W 1980 r. zostali adwokatami. Przez około 12 lat pracowali w Zespole Adwokackim Nr 2 w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski 17, a od 1992r. roku prowadzą indywidualne Kancelarie Adwokackie, ul. Łazienna 4, Toruń. Współpracują z Adwokatem Dominiką Bołądź, która skutecznie reprezentuje Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych, windykacyjnych i gospodarczych o skomplikowanych stanie faktycznym i prawnym. Misją kancelarii jest zrozumienie potrzeb klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz zaoferowanie im usług najwyższej jakości, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i nieszablonowe podejście do spraw.


ZAKRES USŁUG:

 • reprezentacja przed sądami i przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach
 • doradztwo prawne (porady prawne, konsultacje, opinie)
 • przygotowanie dokumentów (pozwy, wnioski, pisma procesowe, środki zaskarżenia w sprawach cywilnych i karnych
 • przygotowanie projektów umów

Adwokat Jolanta Lipińska-Bołądź oraz Adwokat Janusz Bołądź specjalizują się w następujących dziedzinach:

PRAWO CYWILNE:

 • błędy w sztuce medycznej, zakażenia szpitalne – dochodzenie wszystkich roszczeń z tym związanych: zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta
 • wypadki komunikacyjne – dochodzenie wszystkich roszczeń z tym związanych: zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta
 • zobowiązania (m.in. niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązań lub nienależytego ich wykonania, kara umowa, zwłoka, opóźnienie), umowy cywilnoprawne (m.in. umowa sprzedaży, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)
 • prawo rzeczowe (własność, ochrona własności, nabycie i utrata współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, zniesienie współwłasności, wyodrębnienie lokali, służebności gruntowe, służebności osobiste, służebność przesyłu, posiadanie, ochrona posiadania)
 • prawo spadkowe (m.in. dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, zachowek, zapis windykacyjny, dział spadku)
 • prawo rodzinne (m.in. rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podział majątku wspólnego)
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
 • ochrona dóbr osobistych
 • ubezwłasnowolnienie
 • postępowanie zabezpieczające
 • postępowanie egzekucyjne
 • postępowania szczególne: nakazowe, upominawcze, uproszczone
 • postępowanie wieczystoksięgowe, przygotowywanie wniosków o wpis do księgi wieczystej

PRAWO KARNE:

 • pisma procesowe (apelacja, kasacja, zażalenie, wniosek, prywatny akt oskarżenia)
 • obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz z dochodzeniem roszczeń w ich imieniu
 • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • wyrok łączny
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary
 • odroczenie wykonania kary
 • zawieszenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

Zapraszamy do kontaktu.